Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z 
    zastrzeżeniem §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
        przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
    b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik
        i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadani ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do
        przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę - Atabe Beata Czak za
    pośrednictwem telefonu 505969278 lub adresu email: atabe@atabe.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od
    niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na
    adres: Atabe Beata Czak ul. Przecławska 5/2/12; 03-879 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres
    atabe@atabe.eu
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne
    oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.atabe.eu
6. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
    informacji o
odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
    przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8. W ramach dobrej woli dajemy naszym Konsumentom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od umowy zawartej
    na
odległość, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego
    płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
    przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
    Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
    poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
    Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
    przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia
    mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Przecławska 5 bud.2/12, 03-879 Warszawa niezwłocznie, a w
    każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
    umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
5. W ramach dobrej woli dajemy naszym Konsumentom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od umowy zawartej
    na odległość, a tym samym zwrot towaru, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na
    odległość i zwrot.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż
    było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument
    również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów (dotyczy tylko sejfów).
    Szacowana wysokość zwrotu to 70.00 zł.
9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą
    sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ATABE Beata Czak
ul. Przecławska 5/2/12; 03-879 Warszawa adres e-mail: atabe@atabe.eu

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

-Data odbioru ....................................

-Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ........................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ..................................................................................................................

Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.