Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem
    Sklepu, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
        przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
    b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna
        niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadani ostatniej z rzeczy w
        przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane
        są osobno.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę -
    U Stefana Mariusz Stoń za pośrednictwem telefonu 515 008 608 lub adresu email:
    atabe@atabe.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
    oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres: U Stefana Mariusz Stoń 
    ul. Księcia Ziemowita 53/5A/1A;
03-885 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres
    atabe@atabe.eu

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
    obowiązkowe.

5. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
    jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną wg wzoru znajdującego się na naszej stronie
    internetowej www.atabe.eu

6. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie
    otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą
    elektroniczną).

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
    dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
    terminu do odstąpienia od umowy.

8. W ramach dobrej woli dajemy naszym Konsumentom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od
    umowy zawartej na odległość, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na
    odległość.
 

                                               SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
    otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
    kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
    zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku
    nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o
    wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
    przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne
    rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem
    płatności.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
    dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Księcia Ziemowita 53/5A/1A, 03-885 Warszawa
    niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował
    Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle
    towar przed upływem terminu 14 dni.

5. W ramach dobrej woli dajemy naszym Konsumentom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od
    umowy zawartej na odległość, a tym samym zwrot towaru, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie
    od umowy zawartej na odległość i zwrot.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
    sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,
    Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów (dotyczy tylko
    sejfów). Szacowana wysokość zwrotu to 95.00 zł.

9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą
    płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
    Kupującego.

                                            WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
                    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Formularz w wersji papierowej można przesłać wraz ze zwracanym towarem na adres magazynu firmy:
U Stefana Mariusz Stoń, ul. Księcia Ziemowita 53/5A/1A; 03-885 Warszawa
lub elektronicznie na adres e-mail: atabe@atabe.eu jeszcze przed zwrotem towaru.
Koniecznie ze zwracanym towarem prosimy o zwrot paragonu, do faktur wystawimy stosowną korektę.

                      Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.


………………………………………….                                                                ……………………………………     

Imię i Nazwisko Konsumenta                                                                Miejscowość, data

…………………………………………
           Adres

…………………………….
  Nr zamówienia

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość następujących rzeczy:

 1. ..............................................................................................................................................

 2. ..............................................................................................................................................

 3. ..............................................................................................................................................

 4. ..............................................................................................................................................

 5. ..............................................................................................................................................

 6. ..............................................................................................................................................

 7. ..............................................................................................................................................

 8. ..............................................................................................................................................

 9. ..............................................................................................................................................

10. ..............................................................................................................................................

Data odbioru towaru: ....................................


Podpis Konsumenta: ………………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)